جلسه فرهنگی والدین کودک

در برنامه *ملقات والدین و کودکان * میتوانند خانواده ها با تجربه مهاجرت و یا بدون تجربه مهاجرت روز یک بار در هفته
ملقات کنند و با یک دیگر بازی کنند. هدف برنامه ملقات والدین و کودکان این است که کودکان باهم بازی کنند و خلق
شوند و همچنان با فعالیت های تفریحی بیشتری در اوقات فراغت شان خارج از زمان مدرسه شان در یک محیط مطمین آشنا
.شوند
این برنامه هر سه شنبه از ساعت 16:00 تا 18:00 برای کودکان و خانواده هایشان برگزار می شود. در این برنامه برای شما
.باز یهای مختلف , جشن های دور همی ، سفرهای تفریحی , برنامه تعطیلت در نظر گرفته شده
!ما برنامه ماهانه را با کودکان و والدین طراحی می کنیم!