RESQUE forward

این پیشنھاد برای زنان* با تجربھ پناھندگی است. ما برنامھ ھای اطلاع رسانی را در مورد موضوع کار ارائھ می دھیم و در زمینھ ھای زیر پشتیبانی می کنیم:
• چھ کاری را میخواھم بھ عنوان شغلم انجام دھم؟
• جستجوی کار
• جستجو برای دوره آوسبیلدونگ
• نوشتن بوربونگ
• نوشتن رزومھ
• ھماھنگی خانواده و کار

نوبت دھی فقط با هماهن +* و تعیین وقت از طریق ایمیل یا تلفن. ام/ان 1ذیر است. می توانید با شماره ۰۱۷۶۲۱۴۹۳۳۴۶ با ما تماس بگیرید.
یک پروژه با ھمکاری .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V